Huisreglement

In het onderstaande reglement zijn de huisregels opgenomen welke gelden binnen en op het terrein van Haptaria. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Indien u zich niet aan de onderstaande regels houdt, kan er een melding worden gemaakt bij de politie. Tevens kan ook toegang tot Haptaria worden geweigerd. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal deze, desnoods met gepaste dwang, van het terrein worden verwijderd. Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Aansprakelijkheid

De directie en de personen die in Haptaria werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of andere materiële of immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Alcohol

Alcohol wordt alleen maar verkocht en geschonken aan personen boven de 18 jaar. Bij twijfel vragen wij altijd naar een geldig legitimatiebewijs.

Brandbeveiliging

Er zijn brandinstructies aanwezig. Raak bij het opmerken van brand niet in paniek en waarschuw het personeel.

Buren en omgeving

Het bezorgen van overlast t.o.v. bewoners in de omgeving van Haptaria wordt niet getolereerd. Let op het volume van uw autoradio bij aankomst en vertrek.

Calamiteiten

Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.

Camera’s

In Haptaria hangen op diverse plaatsen camera’s. Een ieder die Haptaria bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden.

Consumptie

Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen naar Haptaria en deze in de zaak te nuttigen.

Drugs

Het is verboden om op het terrein van Haptaria of in de locatie zelf, drugs, hallucinerende middelen of andere verdovende middelen te gebruiken, in bezit te hebben, te verhandelen of te bewerken. Indien in strijd met deze regel wordt gehandeld zal de toegang definitief worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

Eigendommen

Het is verboden om eigendommen van Haptaria mee te nemen buiten het gebouw. Hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Fouilleren

Bij de entree van Haptaria, maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten fouilleren. Deze regel is ingesteld om iedereen in het kader van de algemene veiligheid te beschermen.

Geen toegang

  • Geen toegang wordt verleend aan personen in kennelijke staat van dronkenschap, personen die in welke staat dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
  • Indien men op enigerwijze betrokken is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen of buiten.
  • Indien men zich beledigend uitlaat jegens personeel en/of bezoekers.
  • Indien men zich discriminerend uitlaat jegens personeel en/of bezoekers.
  • Indien men zich racistisch uitlaat jegens personeel en/of bezoekers.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u bij het personeel in te leveren.

Geweld

Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal er een aangifte worden gedaan bij de politie.

Handel in goederen

Het is ten strengste verboden om in en rond Haptaria goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Maakt u zich aan deze handelingen schuldig dan wordt u direct uit het pand verwijderd en zult u worden overdragen aan justitie.

Kleding

U dient een verzorgt uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn.

Legitimatie

U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs; paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Bij het constateren hiervan wordt u direct uit Haptaria verwijderd.

Roken

Roken in Haptaria is alleen toegestaan in de aanwezige rookruimte en/of buiten op het terrein van Haptaria.

Samenscholing

Haptaria behoudt zich het recht voor om bij samenscholing de samenscholers onmiddellijk uit het pand te verwijderen of de toegang tot Haptaria te ontzeggen.

Tabak

Tabakproducten worden alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar. Bij twijfel wordt er altijd gevraagd naar een geldig legitimatiebewijs.

Wapens

Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen wordt toegang tot Haptaria definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen welke voorkomt in de wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

Het personeel van Haptaria behoudt zich het recht voor om, in welke voorkomende gevallen, personen de toegang te weigeren.